Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden Vakantie Friesland Verhuur B.V.

HUURVOORWAARDEN TUSSEN VAKANTIE FRIESLAND VERHUUR B.V. EN HUURDER

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Beheerder: degene die namens de Huiseigenaar van een Vakantiehuis taken van beheer
  waarneemt.
 2. Bijkomende kosten: Kosten voor Lokale diensten, plaatselijke door of vanwege de overheid
  vastgestelde vergoedingen (toeristenbelasting) en andere kosten buiten de netto huursom om.
 3. Externe voorzieningen: voorzieningen en diensten buiten het perceel van het Vakantiehuis. Hieronder vallen onder meer tennisbanen, zwembaden, speeltuinen en sportfaciliteiten.
 4. Huiseigenaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan Vakantie
  Friesland Verhuur het Vakantiehuis in eigen naam, maar voor rekening en risico van de Huiseigenaar
  te verhuren aan Huurders.
 5. Huurder: degene die een Vakantiehuis uit het aanbod van Vakantie Friesland Verhuur huurt of
  wenst te gaan huren.
 6. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Vakantie Friesland Verhuur en Huurder en de Huurvoorwaarden.
 7. Huurvoorwaarden: de Huurvoorwaarden Vakantiehuizen die onderdeel zijn van de
  Huurovereenkomst tussen Vakantie Friesland Verhuur en Huurder.
 8. Lokale diensten: diensten die de Huiseigenaar, al dan niet door bemiddeling van Vakantie Friesland
  Verhuur, met de Huurder overeenkomt en ter plaatse levert. Hieronder vallen onder meer en in ieder
  geval het gebruik van aanwezige vaartuigen, (motor)voertuigen en (elektrische) fietsen,
  schoonmaakdiensten, de verzorging van bedlinnen, haardhout, gas en energie, etc.
 9. Medehuurder: degene die samen met Huurder in het Vakantiehuis verblijft.
 10. Vakantiehuis: het verhuurobject in welke vorm en onder welke benaming dan ook die door
  Huiseigenaar wordt opgegeven in de Overeenkomst, met inbegrip van alle (on)roerende zaken welke
  op het perceel van de Huiseigenaar aanwezig zijn of aanwezig waren bij de aanvang van de
  huurperiode en met uitsluiting van (zaken voor) Lokale diensten.
 11. Vakantie Friesland Verhuur: Vakantie Friesland Verhuur B.V., ingeschreven bij de Kamer van
  Koophandel onder nummer: 69083487, gevestigd aan de Folkertsgreft 2, 8551 RM te Woudsend.
 12. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Huurder om binnen een bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand (het herroepingsrecht is uitgesloten – zie artikel 5).

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Vakantie Friesland Verhuur B.V. Handelend onder de naam/namen:
vakantiefriesland.com, vakantiehuisjehureninfriesland.nl, ferienfriesland.de en holidayfriesland.com

Vestigingsadres:

Industrieweg 54
6651 KR Druten

Telefoonnummer: 0514-521273
Bereikbaarheid: Van maandag t/m zaterdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@vakantiefriesland.com
KvK-nummer: 69083487
Btw-nummer: 857724824B01

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende
leveringen en diensten van Vakantie Friesland Verhuur aan een Huurder. Aanvullende of afwijkende
bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Vakantie Friesland
Verhuur schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 – Aanbod en prijzen

Vrijblijvend en herroepbaar

 1. Een aanbod van Vakantie Friesland Verhuur kan worden ingetrokken of gewijzigd, zolang het
  aanbod niet is geaccepteerd. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Kennelijke fouten
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vakantie Friesland Verhuur niet.
  Omschrijving aanbod
 3. Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het aanbod door Vakantie
  Friesland Verhuur, in het bijzonder de beschrijving van het Vakantiehuis, en verlangt daarvan geen
  nadere omschrijving. Prijzen
 4. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting, maar exclusief kosten van een (niet verplichte)
  annulerings‐ en/of reisverzekering. Bijkomende kosten worden apart vermeld.
  Prijsaanpassing aanbod met specifieke geldigheidsduur
 5. Indien het aanbod een specifieke geldigheidsduur heeft worden de aangeboden prijzen slechts
  verhoogd in verband met veranderingen in BTW tarieven.
  Prijsverhoging na sluiten overeenkomst
 6. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn (enkel) toegestaan indien zij het
  gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 5. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht (de mogelijkheid van de huurder om binnen een bedenktijd (kosteloos) af te
zien van de overeenkomst op afstand) is bij de diensten van Vakantie Friesland Verhuur uitgesloten.
In het bijzonder is van het herroepingsrecht uitgesloten dienstenovereenkomsten voor
terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode
van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden. Een boeking van een vakantiewoning kan dus niet worden herroepen
door de Huurder. Wel heeft de huurder op basis van artikel 9 de mogelijkheid te annuleren met in
achtneming van de annuleringsvergoeding.

Artikel 6. Reservering en Overeenkomst

Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van beschikbaarheid en het bepaalde in lid 3, tot stand
  op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Huurder en het voldoen aan de
  voorwaarden. Beschikbaarheidscontrole
 2. Vakantie Friesland Verhuur controleert na ontvangst van de reservering de beschikbaarheid bij de
  Huiseigenaar. Screening huurder
 3. Vakantie Friesland Verhuur kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Huurder
  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
  zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vakantie Friesland
  Verhuur op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is
  hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
  voorwaarden te verbinden. Reserveringsbevestiging
 4. Als Vakantie Friesland Verhuur de reservering in behandeling neemt, ontvangt de Huurder zo
  spoedig mogelijk een reserveringsbevestiging, per post of per e‐mail.
 5. Is Huurder binnen twee dagen na de reservering niet in het bezit van een reserveringsbevestiging
  of afwijzing dan dient de Huurder contact op te nemen met Vakantie Friesland Verhuur.
  Controle bevestiging door huurder
 6. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, vraagt Vakantie
  Friesland Verhuur de Huurder om na ontvangst van de reserveringsbevestiging de juistheid en
  volledigheid van de reservering te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen
  drie dagen na ontvangst aan Vakantie Friesland Verhuur te melden.
  Wijzigingen
 7. Indien Huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst
  wenst aan te brengen is Vakantie Friesland Verhuur niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije
  keuze van Vakantie Friesland Verhuur en de Huiseigenaar om te bepalen of en in hoeverre die
  wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval Vakantie Friesland Verhuur de wijzigingen van de
  Huurder accepteert, kan Vakantie Friesland Verhuur de Huurder de werkelijke wijzigingskosten in
  rekening brengen. Deze bedragen in ieder geval 25 euro aan administratiekosten.
  Huurvoorwaarden Vakantie Friesland Verhuur B.V.
  Voorwaarde – recreatief gebruik
 8. De overeenkomst tussen Vakantie Friesland Verhuur en Huurder betreft de huur van een of
  meerdere Vakantiehuizen, dat naar zijn aard van korte duur is. Huur van een Vakantiehuis voor meer
  dan drie maanden en voor niet-recreatieve bewoning of gebruik is niet toegestaan en is een grond
  voor directe ontbinding van de Huurovereenkomst, ontruiming en ontzegging van (verdere) toegang
  tot het Vakantiehuis. Voorkeuren
 9. Voorkeuren (preferenties) dienen gelijktijdig met de opdracht tot reservering te worden
  opgegeven aan Vakantie Friesland Verhuur. Voorkeuren kunnen nooit worden gegarandeerd en
  mogen niet als voorwaarden worden gehanteerd.
  Huurder minimaal 18 jaar
 10. Voor de boeking van een Vakantiehuis dient de Huurder minimaal 18 jaar te zijn. Reserveringen
  door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
  Voorwaarden gesteld aan huurder
 11. Vakantie Friesland Verhuur accepteert geen studenten, studentenverenigingen of
  vrijgezellenfeesten. Hier kan, onder speciale voorwaarden, van worden afgeweken.
  Bijkomende kosten, lokale diensten en externe voorzieningen
 12. Bijkomende kosten, Lokale diensten en Externe voorzieningen zijn geen onderdeel van deze
  Huurovereenkomst. Deze worden rechtstreeks met de Huiseigenaar respectievelijk een derde
  overeengekomen. Vakantie Friesland Verhuur bemiddelt slechts voor deze diensten. Vakantie
  Friesland Verhuur is niet voor de uitvoering van deze diensten verantwoordelijk. Het gebruik van
  vaartuigen, (motor)voertuigen, fietsen is nooit inbegrepen in de Huurovereenkomst.

Artikel 7. Betaling en verdere afwikkeling

Ontvangst van betaling

 1. Betaling van de huursom mag door Huurder enkel worden verricht aan Vakantie Friesland
  Verhuur. Het is Huurder niet toegestaan rechtstreeks deze betaling aan de Huiseigenaar of
  Beheerder te doen, tenzij Vakantie Friesland Verhuur daarmee vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk
  heeft ingestemd. Bijkomende kosten worden afhankelijk van hetgeen is bepaald in de
  Huurovereenkomst door Vakantie Friesland Verhuur namens de Huiseigenaar geind of deze dienen
  ter plaatse aan de Huiseigenaar/Beheerder te worden betaald of deze worden verrekend met de
  borg. Aanbetaling en restantbetaling
 2. Huurder dient binnen vijf dagen na verzending van de reserveringsbevestiging een vooruitbetaling
  te doen van de helft van de totale huursom (inclusief bijkomende kosten), alsmede van de volledige
  reserveringskosten en de kosten van de eventuele annuleringsverzekering. Het restant van de
  huursom dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
  Last-minute
 3. Als de periode tussen reservering en de aanvang van de huurperiode korter is dan acht weken, dan
  dient het hele bedrag per ommegaande te worden voldaan.
  Betaling per bank, ideal of creditcard
 4. Betaling kan per bankoverschrijving, via iDeal of per creditcard. Als datum van betaling geldt de
  dag van bijschrijving op de bankrekening van Vakantie Friesland Verhuur. Bewijs van betaling
 5. Op verlangen van Vakantie Friesland Verhuur dient de Huurder aan Vakantie Friesland Verhuur
  een bewijs van betaling te overleggen. Niet tijdige betaling, opschorting huur
 6. Indien de huursom niet op de overeengekomen datum is ontvangen door Vakantie Friesland
  Verhuur, is zij gerechtigd haar prestatie op te schorten en de Huurder de toegang tot het gehuurde
  te ontzeggen dan wel de overeenkomst op te zeggen. De Huurder blijft in dat geval de huursom
  verschuldigd.

Artikel 8. Borgsom

 1. De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Huiseigenaar of de Beheerder van het
  Vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de reserveringsbevestiging anders is bepaald. Verrekening
 2. In overleg met de Huiseigenaar kunnen de bijkomende kosten worden verrekend met de borgsom.
  Voorts worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het Vakantiehuis
  aanwezige zaken met de borgsom verrekend. Terugbetaling
 3. Het berekende restant van de borgsom wordt contant terugbetaald door de Huiseigenaar of
  Beheerder en anders binnen veertien dagen na het verblijf door de Huiseigenaar of Beheerder
  geretourneerd per bank.

Artikel 9. Annulering

Annulering door huurder

 1. Huurder kan de overeenkomst schriftelijk (waaronder per e-mail) annuleren. Hiervoor gelden de
  volgende regels:
  ‐ bij annulering tot 56 dagen voor de dag van aankomst wordt 30% van de huursom in rekening
  gebracht.
  Huurvoorwaarden Vakantie Friesland Verhuur B.V.
  ‐ bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100% van de huursom
  verschuldigd.
  De annulering per email geldt pas indien de ontvangst door Vakantie Friesland Verhuur bevestigd is. Annulering door Vakantie Friesland Verhuur
 2. Vakantie Friesland Verhuur behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst te annuleren
  wegens bijzondere of persoonlijke omstandigheden bij de Huiseigenaar. Indien op deze grond de
  Huurovereenkomst wordt geannuleerd, worden enkel de aan Vakantie Friesland Verhuur betaalde
  bedragen gerestitueerd. Er is geen verdere (schade)vergoeding verschuldigd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Verhaal door de huurder op de huiseigenaar

 1. In het geval de Huurder of Medehuurder schade lijdt als gevolg van een gebrek aan het
  Vakantiehuis zal deze eerst de Huiseigenaar c.q. diens verzekeraar buiten rechte aanspreken voor
  verhaal van haar schade.
 2. In de overeenkomst tussen Vakantie Friesland Verhuur en de Huiseigenaar is ten behoeve van de
  Huurder bedongen dat de Huurder de Huiseigenaar rechtstreeks (contractueel) aansprakelijk kan
  stellen indien de Huurder schade lijdt als gevolg van een gebrek aan het Vakantiehuis. De
  Huiseigenaar kan ter dekking van personenschade en zaakschade een verzekering afsluiten. Indien de
  Huiseigenaar een adequate verzekering heeft afgesloten is zijn aansprakelijkheid boven de dekking
  uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
  Verzekerde schade en schade geleden in de uitoefening van beroep of bedrijf
 3. De aansprakelijkheid van Vakantie Friesland Verhuur voor schade waartegen de Huurder of
  Medehuurder is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis‐ en/of
  annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor
  schade die de Huurder of Medehuurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of
  bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de
  plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten. Uitsluiting aansprakelijkheid tot maximaal de huursom
 4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Vakantie Friesland Verhuur is
  Vakantie Friesland Verhuur slechts aansprakelijk voor schade jegens de Huurder en Medehuurders
  tot in totaal het bedrag van de door Huurder betaalde huursom. Uitsluiting aansprakelijkheid tot het verzekerde bedrag
 5. De aansprakelijkheid van Vakantie Friesland Verhuur voor schade is in ieder geval uitgesloten voor
  zover dit de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van Vakantie Friesland Verhuur
  overstijgt. Verjaring
 6. Iedere aanspraak op schadevergoeding van de Huurder of Medehuurder verjaart na een jaar.

Artikel 11. Verblijf en verplichtingen Huurder en Medehuurder

Aankomst

 1. Huurder ontvangt van Vakantie Friesland Verhuur na zijn (aan)betaling een bericht met daarin de
  naam en het telefoonnummer van de Huiseigenaar of Beheerder. Huurder maakt met de
  Huiseigenaar of Beheerder afspraken over de plaats en het tijdstip van het afhalen van de sleutels
  (Dat kan vanaf 15.00 uur, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst). Op de vertrekdag
  dient het Vakantiehuis voor 10.00 uur weer te zijn verlaten, tenzij anders overeengekomen in de
  Huurovereenkomst.
  Linnen
 2. Voor linnengoed zoals lakens, slopen, thee‐ en handdoeken, enz. dient de Huurder zelf zorg te
  dragen. In enkele gevallen is het mogelijk om beddengoed te huren, dan wel is het in de prijs
  inbegrepen. In enkele gevallen is de huur van bedlinnen verplicht. Dit wordt in de beschrijving of de
  prijslijst van het Vakantiehuis vermeld.
  Vertrek
 3. Op de dag van vertrek dient het Vakantiehuis veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen in
  ieder geval het volgende inhoudt:
  1. alles schoon afgewassen,
  2. vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging meegegeven,
  3. vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien,
  4. dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde,
  5. koelkast leeg en schoon,
  6. alle etenswaren verwijderd.
  7. de vloer aangeveegd. Externe voorzieningen
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn Externe voorzieningen niet inbegrepen in het aanbod.
  Noch Vakantie Friesland Verhuur noch de Huiseigenaar zijn verantwoordelijk voor de deugdelijke
  toestand of het gebruik van deze voorzieningen. Gebruik van de voorzieningen geschiedt op eigen
  risico van Huurder. Aan het gebruik van deze voorzieningen kunnen extra kosten zijn verbonden.
  Door omstandigheden kunnen voorzieningen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
  Aantal personen
 5. Het Vakantiehuis mag niet door meer personen gebruikt worden dan in de reserveringsbevestiging
  is vermeld. Indien blijkt dat er toch meer gebruikers zijn, dan heeft de Huiseigenaar of Beheerder het
  recht de Huurder en Medehuurder(s) de toegang te ontzeggen, of een bedrag van EUR 50,00 per
  extra persoon per nacht in rekening te brengen.
  Huisdieren
 6. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit
  toch geconstateerd, dan heeft de Huiseigenaar of Beheerder het recht de Huurder en/of
  Medehuurder(s) zonder nadere waarschuwing de verdere toegang tot het Vakantiehuis te weigeren.
  Huisregels
 7. De Huurder dient zich te houden aan de door de Huiseigenaar gestelde redelijke huisregels van het
  Vakantiehuis. Deze zijn te vinden in het vakantiehuis of kunnen op verzoek van te voren worden
  opgevraagd en toegezonden. Verplichtingen medehuurders
 8. Door gebruik te maken van het Vakantiehuis zijn Medehuurders gebonden aan deze
  Huurovereenkomst en de huisregels. De Huurder dient de Medehuurder van deze voorwaarden op
  de hoogte te stellen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid huurder

Gebreken en inspectie bij aankomst

 1. Op het moment van aankomst dient de Huurder het Vakantiehuis te inspecteren op gebreken en
  beschadigingen. Gebreken en beschadigingen dienen onverwijld gemeld te worden bij de
  Huiseigenaar of Beheerder. Gebreken en beschadigingen die niet op de dag van aankomst zijn
  gemeld worden vermoed (behoudens tegenbewijs) niet aanwezig te zijn geweest bij de aanvang van
  de huur en te zijn ontstaan tijdens de huurperiode. Deze schade komt voor rekening van de Huurder. Melding gebreken
 2. Tijdens die huurperiode ontstane schade dient direct bij de Huiseigenaar of Beheerder te worden
  gemeld. Aansprakelijkheid voor schade
 3. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade in of aan het Vakantiehuis die tijdens de huurperiode
  is ontstaan waaronder schade die door Huurder of Medehuurder is veroorzaakt. De Huurder is
  eveneens aansprakelijk voor gevolgschade die samenhangt met gebreken of beschadiging van het
  Vakantiehuis ontstaan tijdens de Huurperiode waaronder verminderde verhuuropbrengsten en
  schade in verband met annuleringen of compensatie van Huurders in de daaropvolgende
  huurperiodes. Vakantie Friesland Verhuur adviseert de Huurder een adequate verzekering af te
  sluiten voor deze schade. Hoofdelijke aansprakelijkheid (mede)huurders
 4. Huurder en Medehuurder(s) zijn voor alle ontstane schade als bedoeld in artikel 12 lid 3 hoofdelijk aansprakelijk. Verhaal door Vakantie Friesland Verhuur of Huiseigenaar
 5. Zowel Vakantie Friesland Verhuur als de Huiseigenaar zijn gerechtigd de vergoeding van de door
  Huiseigenaar geleden schade in en buiten rechte te vorderen.

Artikel 13. Klachten

Melding klachten en gebreken.

 1. Heeft Huurder gegronde klachten over gebreken aan of in het Vakantiehuis en/of de schoonmaak
  van het Vakantiehuis, dan dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Huiseigenaar of
  Beheerder. Deze zal de klacht van de Huurder beoordelen en indien deze gegrond is, waar mogelijk
  zorgen voor herstel van het gebrek en het Vakantiehuis schoonmaken.
 2. Indien de Huurder bij aankomst in zijn verblijf klachten heeft, dan dient hij dit op de aankomstdag
  voor 19.00 uur te melden. Huiseigenaar en Beheerder hebben het recht te laat gemelde klachten niet
  in behandeling te nemen.
 3. De Huurder kan een klacht ook bij Vakantie Friesland Verhuur indienen overeenkomstig de
  klachtenprocedure op de homepage van Vakantie Friesland Verhuur. De Huurder is ertoe gehouden
  de klacht zo spoedig mogelijk bij Vakantie Friesland Verhuur te melden indien de Huiseigenaar of
  Beheerder de bij hen gemelde klacht naar zijn mening niet adequaat oplost.
  Reparatie door huurder
 4. Als Huurder besluit zelf het gebrek te repareren of het Vakantiehuis schoon te maken, dan kan hij
  daarvoor geen aanspraak maken op enige vergoeding of korting.

Artikel 14 – Geschillen

Geschillen tussen de Huurder en Vakantie Friesland Verhuur over de totstandkoming of uitvoering
van overeenkomsten met betrekking tot door Vakantie Friesland Verhuur te leveren of geleverde
diensten, dienen in onderling overleg zo goed mogelijk opgelost te worden. Op de rechtsverhoudingen
tussen Vakantie Friesland Verhuur en Huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Slotbepaling

Rechten van betrokken derden

 1. Op alle in deze Huurvoorwaarden opgenomen bepalingen, waaronder uitsluitingen en
  beperkingen van aansprakelijkheid, kan een beroep worden gedaan door Huiseigenaren, Beheerders,
  alsmede het personeel van Vakantie Friesland Verhuur en door haar ingeschakelde derden.
  Overdracht huur
 2. Huurder kan haar rechten en verplichtingen volgend uit de Huurovereenkomst niet aan derden
  overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders hebben bepaald.
  Huurvoorwaarden Vakantie Friesland Verhuur B.V. Ongeldige voorwaarden en conversie
 3. Indien en voor zover enige bepaling in de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken of
  vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het artikel aldus geacht te zijn
  vervangen door een geldig artikel die zoveel mogelijk de strekking van het eerdere artikel benadert.
  Nederlands recht

Op de rechtsverhoudingen tussen Vakantie Friesland Verhuur en Huurder is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
Bevoegde rechter
Alle geschillen zullen enkel worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland

To top