Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Vakantie Friesland Verhuur BV
Handelend onder de naam/namen:
- Vakantie Friesland Verhuur BV
Vestigingsadres:
Folkertsgreft 2 – 8551 RM - Woudsend
Telefoonnummer: +31-514-521273
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@vakantiefriesland.com
KvK-nummer: 69083487
Btw-nummer: 857724824B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument
de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze
over heeft geinformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop
de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel
heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
inhoud die niet op een materiele drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiele drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht
of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden
na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en
de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door
de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiele drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen
14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft
ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor
de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiele drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten
in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van
zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste een maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste een maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand. De
opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de
door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van
de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door
de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van
14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende
€ 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument
afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar
Thuiswinkel.org gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van
de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de
ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te
Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer
aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf
weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te
spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde
rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf
weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het
reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/
2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van
bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de
ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beeindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is
behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiele
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende
hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie
Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid
aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie
1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen
twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling
herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis
waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per
bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen
groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft
Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies
nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet
bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org.
Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument
aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen
aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte
zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat
deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de
Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geeigende wijze
zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van
een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Algemene voorwaarden Thuiswinkel

HUURVOORWAARDEN TUSSEN VAKANTIE FRIESLAND VERHUUR B.V. EN HUURDER

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Beheerder: degene die namens de Huiseigenaar van een Vakantiehuis taken van beheer
waarneemt.
b. Bijkomende kosten: Kosten voor Lokale diensten, plaatselijke door of vanwege de overheid
vastgestelde vergoedingen (toeristenbelasting) en andere kosten buiten de netto huursom om.
c. Externe voorzieningen: voorzieningen en diensten buiten het perceel van het Vakantiehuis.
Hieronder vallen onder meer tennisbanen, zwembaden, speeltuinen en sportfaciliteiten.
d. Huiseigenaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan Vakantie
Friesland Verhuur het Vakantiehuis in eigen naam, maar voor rekening en risico van de Huiseigenaar
te verhuren aan Huurders.
e. Huurder: degene die een Vakantiehuis uit het aanbod van Vakantie Friesland Verhuur huurt of
wenst te gaan huren.
f. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Vakantie Friesland Verhuur en Huurder, met inbegrip
van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Huurvoorwaarden.
g. Huurvoorwaarden: de Huurvoorwaarden Vakantiehuizen die onderdeel zijn van de
Huurovereenkomst tussen Vakantie Friesland Verhuur en Huurder.
h. Lokale diensten: diensten die de Huiseigenaar, al dan niet door bemiddeling van Vakantie Friesland
Verhuur, met de Huurder overeenkomt en ter plaatse levert. Hieronder vallen onder meer en in ieder
geval het gebruik van aanwezige vaartuigen, (motor)voertuigen en (elektrische) fietsen,
schoonmaakdiensten, de verzorging van bedlinnen, haardhout, gas en energie, etc.
i. Medehuurder: degene die samen met Huurder in het Vakantiehuis verblijft.
j. Vakantiehuis: het verhuurobject in welke vorm en onder welke benaming dan ook die door
Huiseigenaar wordt opgegeven in de Overeenkomst, met inbegrip van alle (on)roerende zaken welke
op het perceel van de Huiseigenaar aanwezig zijn of aanwezig waren bij de aanvang van de
huurperiode en met uitsluiting van (zaken voor) Lokale diensten.
k. Vakantie Friesland Verhuur: Vakantie Friesland Verhuur B.V., ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 69083487, gevestigd aan de Folkertsgreft 2, 8551 RM te Woudsend.
l. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Huurder om binnen een bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand (het herroepingsrecht is uitgesloten – zie artikel 5).

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Vakantie Friesland Verhuur B.V. Handelend onder de naam/namen:
vakantiefriesland.com, eenhuisjehuren.nl, vakantiehuisjehureninfriesland.nl,
einferienhausmieten.com, ferienfriesland.de en holidayfriesland.com

Vestigingsadres: Folkertsgreft 2, 8551 RM Woudsend

Telefoonnummer: 0514-521273
Bereikbaarheid: Van maandag t/m zaterdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@vakantiefriesland.com
KvK-nummer: 69083487
Btw-nummer: 857724824B01

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Deze Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende
leveringen en diensten van Vakantie Friesland Verhuur aan een Huurder. Aanvullende of afwijkende
bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Vakantie Friesland
Verhuur schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 - Aanbod en prijzen

Vrijblijvend en herroepbaar
1. Een aanbod van Vakantie Friesland Verhuur kan worden ingetrokken of gewijzigd, zolang het
aanbod niet is geaccepteerd. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Kennelijke fouten
2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vakantie Friesland Verhuur niet.
Omschrijving aanbod
3. Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het aanbod door Vakantie
Friesland Verhuur, in het bijzonder de beschrijving van het Vakantiehuis, en verlangt daarvan geen
nadere omschrijving.
Prijzen
4. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting, maar exclusief kosten van een (niet verplichte)
annulerings‐ en/of reisverzekering. Bijkomende kosten worden apart vermeld.
Prijsaanpassing aanbod met specifieke geldigheidsduur
5. Indien het aanbod een specifieke geldigheidsduur heeft worden de aangeboden prijzen slechts
verhoogd in verband met veranderingen in BTW tarieven.
Prijsverhoging na sluiten overeenkomst
6. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn (enkel) toegestaan indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 5. Herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht (de mogelijkheid van de huurder om binnen een bedenktijd (kosteloos) af te
zien van de overeenkomst op afstand) is bij de diensten van Vakantie Friesland Verhuur uitgesloten.
In het bijzonder is van het herroepingsrecht uitgesloten dienstenovereenkomsten voor
terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode
van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden (conform artikel 10.5 Algemene
Voorwaarden Thuiswinkel). Een boeking van een vakantiewoning kan dus niet worden herroepen
door de Huurder. Wel heeft de huurder op basis van artikel 9 de mogelijkheid te annuleren met in
achtneming van de annuleringsvergoeding.

Artikel 6. Reservering en Overeenkomst

Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van beschikbaarheid en het bepaalde in lid 3, tot stand
op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Huurder en het voldoen aan de
voorwaarden.
Beschikbaarheidscontrole
2. Vakantie Friesland Verhuur controleert na ontvangst van de reservering de beschikbaarheid bij de
Huiseigenaar.
Screening huurder
3. Vakantie Friesland Verhuur kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Huurder
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vakantie Friesland
Verhuur op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is
hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
Reserveringsbevestiging
4. Als Vakantie Friesland Verhuur de reservering in behandeling neemt, ontvangt de Huurder zo
spoedig mogelijk een reserveringsbevestiging, per post of per e‐mail.
5. Is Huurder binnen twee dagen na de reservering niet in het bezit van een reserveringsbevestiging
of afwijzing dan dient de Huurder contact op te nemen met Vakantie Friesland Verhuur.
Controle bevestiging door huurder
6. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, vraagt Vakantie
Friesland Verhuur de Huurder om na ontvangst van de reserveringsbevestiging de juistheid en
volledigheid van de reservering te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen
drie dagen na ontvangst aan Vakantie Friesland Verhuur te melden.
Wijzigingen
7. Indien Huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst
wenst aan te brengen is Vakantie Friesland Verhuur niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije
keuze van Vakantie Friesland Verhuur en de Huiseigenaar om te bepalen of en in hoeverre die
wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval Vakantie Friesland Verhuur de wijzigingen van de
Huurder accepteert, kan Vakantie Friesland Verhuur de Huurder de werkelijke wijzigingskosten in
rekening brengen. Deze bedragen in ieder geval 25 euro aan administratiekosten.
Huurvoorwaarden Vakantie Friesland Verhuur B.V.
Voorwaarde – recreatief gebruik
8. De overeenkomst tussen Vakantie Friesland Verhuur en Huurder betreft de huur van een of
meerdere Vakantiehuizen, dat naar zijn aard van korte duur is. Huur van een Vakantiehuis voor meer
dan drie maanden en voor niet-recreatieve bewoning of gebruik is niet toegestaan en is een grond
voor directe ontbinding van de Huurovereenkomst, ontruiming en ontzegging van (verdere) toegang
tot het Vakantiehuis.
Voorkeuren
9. Voorkeuren (preferenties) dienen gelijktijdig met de opdracht tot reservering te worden
opgegeven aan Vakantie Friesland Verhuur. Voorkeuren kunnen nooit worden gegarandeerd en
mogen niet als voorwaarden worden gehanteerd.
Huurder minimaal 18 jaar
10. Voor de boeking van een Vakantiehuis dient de Huurder minimaal 18 jaar te zijn. Reserveringen
door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
Voorwaarden gesteld aan huurder
11. Vakantie Friesland Verhuur accepteert geen studenten, studentenverenigingen of
vrijgezellenfeesten. Hier kan, onder speciale voorwaarden, van worden afgeweken.
Bijkomende kosten, lokale diensten en externe voorzieningen
12. Bijkomende kosten, Lokale diensten en Externe voorzieningen zijn geen onderdeel van deze
Huurovereenkomst. Deze worden rechtstreeks met de Huiseigenaar respectievelijk een derde
overeengekomen. Vakantie Friesland Verhuur bemiddelt slechts voor deze diensten. Vakantie
Friesland Verhuur is niet voor de uitvoering van deze diensten verantwoordelijk. Het gebruik van
vaartuigen, (motor)voertuigen, fietsen is nooit inbegrepen in de Huurovereenkomst.

Artikel 7. Betaling en verdere afwikkeling

Ontvangst van betaling
1. Betaling van de huursom mag door Huurder enkel worden verricht aan Vakantie Friesland
Verhuur. Het is Huurder niet toegestaan rechtstreeks deze betaling aan de Huiseigenaar of
Beheerder te doen, tenzij Vakantie Friesland Verhuur daarmee vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk
heeft ingestemd. Bijkomende kosten worden afhankelijk van hetgeen is bepaald in de
Huurovereenkomst door Vakantie Friesland Verhuur namens de Huiseigenaar geind of deze dienen
ter plaatse aan de Huiseigenaar/Beheerder te worden betaald of deze worden verrekend met de
borg.
Aanbetaling en restantbetaling
2. Huurder dient binnen vijf dagen na verzending van de reserveringsbevestiging een vooruitbetaling
te doen van de helft van de totale huursom (inclusief bijkomende kosten), alsmede van de volledige
reserveringskosten en de kosten van de eventuele annuleringsverzekering. Het restant van de
huursom dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
Last-minute
3. Als de periode tussen reservering en de aanvang van de huurperiode korter is dan acht weken, dan
dient het hele bedrag per ommegaande te worden voldaan.
Betaling per bank, ideal of creditcard
4. Betaling kan per bankoverschrijving, via iDeal of per creditcard. Als datum van betaling geldt de
dag van bijschrijving op de bankrekening van Vakantie Friesland Verhuur.
Bewijs van betaling
5. Op verlangen van Vakantie Friesland Verhuur dient de Huurder aan Vakantie Friesland Verhuur
een bewijs van betaling te overleggen.
Niet tijdige betaling, opschorting huur
6. Indien de huursom niet op de overeengekomen datum is ontvangen door Vakantie Friesland
Verhuur, is zij gerechtigd haar prestatie op te schorten en de Huurder de toegang tot het gehuurde
te ontzeggen dan wel de overeenkomst op te zeggen. De Huurder blijft in dat geval de huursom
verschuldigd.

Artikel 8. Borgsom

1. De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Huiseigenaar of de Beheerder van het
Vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de reserveringsbevestiging anders is bepaald.
Verrekening
2. In overleg met de Huiseigenaar kunnen de bijkomende kosten worden verrekend met de borgsom.
Voorts worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het Vakantiehuis
aanwezige zaken met de borgsom verrekend.
Terugbetaling
3. Het berekende restant van de borgsom wordt contant terugbetaald door de Huiseigenaar of
Beheerder en anders binnen veertien dagen na het verblijf door de Huiseigenaar of Beheerder
geretourneerd per bank.

Artikel 9. Annulering

Annulering door huurder
1. Huurder kan de overeenkomst schriftelijk (waaronder per e-mail) annuleren. Hiervoor gelden de
volgende regels:
‐ bij annulering tot 56 dagen voor de dag van aankomst wordt 30% van de huursom in rekening
gebracht.
Huurvoorwaarden Vakantie Friesland Verhuur B.V.
‐ bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100% van de huursom
verschuldigd.
De annulering per email geldt pas indien de ontvangst door Vakantie Friesland Verhuur bevestigd is.
Annulering door Vakantie Friesland Verhuur
2. Vakantie Friesland Verhuur behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst te annuleren
wegens bijzondere of persoonlijke omstandigheden bij de Huiseigenaar. Indien op deze grond de
Huurovereenkomst wordt geannuleerd, worden enkel de aan Vakantie Friesland Verhuur betaalde
bedragen gerestitueerd. Er is geen verdere (schade)vergoeding verschuldigd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Verhaal door de huurder op de huiseigenaar
1. In het geval de Huurder of Medehuurder schade lijdt als gevolg van een gebrek aan het
Vakantiehuis zal deze eerst de Huiseigenaar c.q. diens verzekeraar buiten rechte aanspreken voor
verhaal van haar schade.
2. In de overeenkomst tussen Vakantie Friesland Verhuur en de Huiseigenaar is ten behoeve van de
Huurder bedongen dat de Huurder de Huiseigenaar rechtstreeks (contractueel) aansprakelijk kan
stellen indien de Huurder schade lijdt als gevolg van een gebrek aan het Vakantiehuis. De
Huiseigenaar kan ter dekking van personenschade en zaakschade een verzekering afsluiten. Indien de
Huiseigenaar een adequate verzekering heeft afgesloten is zijn aansprakelijkheid boven de dekking
uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Verzekerde schade en schade geleden in de uitoefening van beroep of bedrijf
3. De aansprakelijkheid van Vakantie Friesland Verhuur voor schade waartegen de Huurder of
Medehuurder is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis‐ en/of
annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor
schade die de Huurder of Medehuurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of
bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de
plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
Uitsluiting aansprakelijkheid tot maximaal de huursom
4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Vakantie Friesland Verhuur is
Vakantie Friesland Verhuur slechts aansprakelijk voor schade jegens de Huurder en Medehuurders
tot in totaal het bedrag van de door Huurder betaalde huursom.
Uitsluiting aansprakelijkheid tot het verzekerde bedrag
5. De aansprakelijkheid van Vakantie Friesland Verhuur voor schade is in ieder geval uitgesloten voor
zover dit de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van Vakantie Friesland Verhuur
overstijgt.
Verjaring
6. Iedere aanspraak op schadevergoeding van de Huurder of Medehuurder verjaart na een jaar.

Artikel 11. Verblijf en verplichtingen Huurder en Medehuurder

Aankomst
1. Huurder ontvangt van Vakantie Friesland Verhuur na zijn (aan)betaling een bericht met daarin de
naam en het telefoonnummer van de Huiseigenaar of Beheerder. Huurder maakt met de
Huiseigenaar of Beheerder afspraken over de plaats en het tijdstip van het afhalen van de sleutels
(Dat kan vanaf 15.00 uur, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst). Op de vertrekdag
dient het Vakantiehuis voor 10.00 uur weer te zijn verlaten, tenzij anders overeengekomen in de
Huurovereenkomst.
Linnen
2. Voor linnengoed zoals lakens, slopen, thee‐ en handdoeken, enz. dient de Huurder zelf zorg te
dragen. In enkele gevallen is het mogelijk om beddengoed te huren, dan wel is het in de prijs
inbegrepen. In enkele gevallen is de huur van bedlinnen verplicht. Dit wordt in de beschrijving of de
prijslijst van het Vakantiehuis vermeld.
Vertrek
3. Op de dag van vertrek dient het Vakantiehuis veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen in
ieder geval het volgende inhoudt:
a. alles schoon afgewassen,
b. vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging meegegeven,
c. vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien,
d. dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde,
e. koelkast leeg en schoon,
f. alle etenswaren verwijderd.
g. de vloer aangeveegd.
Externe voorzieningen
4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn Externe voorzieningen niet inbegrepen in het aanbod.
Noch Vakantie Friesland Verhuur noch de Huiseigenaar zijn verantwoordelijk voor de deugdelijke
toestand of het gebruik van deze voorzieningen. Gebruik van de voorzieningen geschiedt op eigen
risico van Huurder. Aan het gebruik van deze voorzieningen kunnen extra kosten zijn verbonden.
Door omstandigheden kunnen voorzieningen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
Aantal personen
5. Het Vakantiehuis mag niet door meer personen gebruikt worden dan in de reserveringsbevestiging
is vermeld. Indien blijkt dat er toch meer gebruikers zijn, dan heeft de Huiseigenaar of Beheerder het
recht de Huurder en Medehuurder(s) de toegang te ontzeggen, of een bedrag van EUR 50,00 per
extra persoon per nacht in rekening te brengen.
Huisdieren
6. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit
toch geconstateerd, dan heeft de Huiseigenaar of Beheerder het recht de Huurder en/of
Medehuurder(s) zonder nadere waarschuwing de verdere toegang tot het Vakantiehuis te weigeren.
Huisregels
7. De Huurder dient zich te houden aan de door de Huiseigenaar gestelde redelijke huisregels van het
Vakantiehuis. Deze zijn te vinden in het vakantiehuis of kunnen op verzoek van te voren worden
opgevraagd en toegezonden.
Verplichtingen medehuurders
8. Door gebruik te maken van het Vakantiehuis zijn Medehuurders gebonden aan deze
Huurovereenkomst en de huisregels. De Huurder dient de Medehuurder van deze voorwaarden op
de hoogte te stellen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid huurder

Gebreken en inspectie bij aankomst
1. Op het moment van aankomst dient de Huurder het Vakantiehuis te inspecteren op gebreken en
beschadigingen. Gebreken en beschadigingen dienen onverwijld gemeld te worden bij de
Huiseigenaar of Beheerder. Gebreken en beschadigingen die niet op de dag van aankomst zijn
gemeld worden vermoed (behoudens tegenbewijs) niet aanwezig te zijn geweest bij de aanvang van
de huur en te zijn ontstaan tijdens de huurperiode. Deze schade komt voor rekening van de Huurder.
Melding gebreken
2. Tijdens die huurperiode ontstane schade dient direct bij de Huiseigenaar of Beheerder te worden
gemeld.
Aansprakelijkheid voor schade
3. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade in of aan het Vakantiehuis die tijdens de huurperiode
is ontstaan waaronder schade die door Huurder of Medehuurder is veroorzaakt. De Huurder is
eveneens aansprakelijk voor gevolgschade die samenhangt met gebreken of beschadiging van het
Vakantiehuis ontstaan tijdens de Huurperiode waaronder verminderde verhuuropbrengsten en
schade in verband met annuleringen of compensatie van Huurders in de daaropvolgende
huurperiodes. Vakantie Friesland Verhuur adviseert de Huurder een adequate verzekering af te
sluiten voor deze schade.
Hoofdelijke aansprakelijkheid (mede)huurders
4. Huurder en Medehuurder(s) zijn voor alle ontstane schade als bedoeld in artikel 12 lid 3 hoofdelijk
aansprakelijk.
Verhaal door Vakantie Friesland Verhuur of Huiseigenaar
5. Zowel Vakantie Friesland Verhuur als de Huiseigenaar zijn gerechtigd de vergoeding van de door
Huiseigenaar geleden schade in en buiten rechte te vorderen.

Artikel 13. Klachten

Melding klachten en gebreken.
1. Heeft Huurder gegronde klachten over gebreken aan of in het Vakantiehuis en/of de schoonmaak
van het Vakantiehuis, dan dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Huiseigenaar of
Beheerder. Deze zal de klacht van de Huurder beoordelen en indien deze gegrond is, waar mogelijk
zorgen voor herstel van het gebrek en het Vakantiehuis schoonmaken.
2. Indien de Huurder bij aankomst in zijn verblijf klachten heeft, dan dient hij dit op de aankomstdag
voor 19.00 uur te melden. Huiseigenaar en Beheerder hebben het recht te laat gemelde klachten niet
in behandeling te nemen.
3. De Huurder kan een klacht ook bij Vakantie Friesland Verhuur indienen overeenkomstig de
klachtenprocedure op de homepage van Vakantie Friesland Verhuur. De Huurder is ertoe gehouden
de klacht zo spoedig mogelijk bij Vakantie Friesland Verhuur te melden indien de Huiseigenaar of
Beheerder de bij hen gemelde klacht naar zijn mening niet adequaat oplost.
Reparatie door huurder
4. Als Huurder besluit zelf het gebrek te repareren of het Vakantiehuis schoon te maken, dan kan hij
daarvoor geen aanspraak maken op enige vergoeding of korting.

Artikel 14 - Geschillen

1. Geschillen tussen de Huurder en Vakantie Friesland Verhuur over de totstandkoming of uitvoering
van overeenkomsten met betrekking tot door Vakantie Friesland Verhuur te leveren of geleverde
diensten, kunnen, met inachtneming van het bepaalde hieromtrent in de algemene voorwaarden
Thuiswinkel, zowel door de Huurder als Vakantie Friesland Verhuur worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
2. Wanneer de Huurder een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Vakantie Friesland
Verhuur aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de Huurder dit eerst aan Vakantie Friesland
Verhuur.

Artikel 15 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden overeenkomstig de Algemene Voorwaarden
Thuiswinkel.

Artikel 16. Slotbepaling

Rechten van betrokken derden
1. Op alle in deze Huurvoorwaarden opgenomen bepalingen, waaronder uitsluitingen en
beperkingen van aansprakelijkheid, kan een beroep worden gedaan door Huiseigenaren, Beheerders,
alsmede het personeel van Vakantie Friesland Verhuur en door haar ingeschakelde derden.
Overdracht huur
2. Huurder kan haar rechten en verplichtingen volgend uit de Huurovereenkomst niet aan derden
overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders hebben bepaald.
Huurvoorwaarden Vakantie Friesland Verhuur B.V.
Ongeldige voorwaarden en conversie
3. Indien en voor zover enige bepaling in de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken of
vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het artikel aldus geacht te zijn
vervangen door een geldig artikel die zoveel mogelijk de strekking van het eerdere artikel benadert.
Nederlands recht
4. Op de rechtsverhoudingen tussen Vakantie Friesland Verhuur en Huurder is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
Bevoegde rechter
5. Alle geschillen zullen enkel worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, behoudens
de procedure bij de geschillencommissie.